Voorwaarden & Beleid


Marja Rog - Natuurgeneeskundig therapeut BCZ®

ALGEMEEN:

Protocollen sinds maart 2020:  In overleg met de overheid en beroepsvereniging zijn richtlijnen opgesteld i.v.m. het Covid19 virus. We werken onder omstandigheden, die anders zijn dan je gewend bent.

Zo bepalen we vooraf aan de behandeling of jij, of iemand in je directe omgeving Corona symptomen heeft. Als dat zo is dan stellen we een behandeling in de praktijk uit.
Bij een behandeling in de praktijk is het belangrijk dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

·      Bij griep of andere luchtwegklachten, ook van huisgenoten; zeg dan de afspraak af. Ook ik zal dat doen, indien nodig. Zo zorgen we voor elkaar.

·       Ik ontvang met een glimlach, maar we schudden geen handen.

·       Zorg voor een goede handhygiëne, we reinigen met de handgel bij binnenkomst.

·      Kom alleen (of in het geval van een kind met één ouder).

·      Kom maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd.

·      Hoest en nies in je elleboog.

·      Gelieve een badlaken en handdoek mee te brengen.

Ik plan voldoende tijd tussen de behandelingen, zodat je geen andere cliënten tegenkomt.
Als het nodig is, maak ik gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

                                * * * * * * * * * * * * * * * * *


De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor cliënten en therapeuten. Op basis van de wet WGBO dient een behandelovereenkomst te worden ingevuld en ondertekend.
Deze behandelovereenkomst zal bij het eerste consult worden overlegd:

                                      
Behandelovereenkomst Reflexologie:

 Ondergetekende verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Mw. M. Rog bij haar werkzaamheden als natuurgeneeskundig therapeut kan bieden en antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.

 

Ondergetekende verklaart voorts dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen te leveren inspanning.

 

Ondergetekende realiseert zich voorts dat er aan de zijde van de therapeut geen sprake is van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting.

 

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en te zullen beantwoorden en verklaart alle relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid en gevoeligheden te hebben gegeven.

 

Ondergetekende is geïnformeerd over de kosten van de behandeling. Het is duidelijk, dat op dit moment nog niet is aan te geven hoeveel consulten noodzakelijk zullen zijn. Alle informatie staat vermeld op de website: www.marjarog.nl

 

Ondergetekende verklaart, op basis van alle gekregen informatie en na het lezen van bovenstaande, tot een besluit te zijn gekomen om een behandeling of behandelingstraject te willen ondergaan.

 

Naam cliënt: ……………………………………………………………....

 Adres: …………........Postcode/woonplaats: ………………………….

 Geboortedatum: ..............................................

 Verzekeringspolisnr.: ……..................van: ……………………………

Voor akkoord op datum:  ……………………………….

Handtekening cliënt: ........................(beide ouders indien jonger dan 16 jaar)

 
Mw. M. Rog is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. M. Rog zal uw persoonsgegevens volgens de AVG, zoals wettelijk is vereist, met zorg behandelen. Handtekening therapeut: . . .

                                                               *  *  *  *  *  *  *  *  *


ALGEMENE VOORWAARDEN:

-Werkwijze en nadere informatie staan vermeld op de website: www.marjarog.nl. Mocht een en ander niet duidelijk zijn, dan kunt u hierover contact opnemen.
Er is geen sprake van een resultaatsverplichting door de therapeut, maar wel van een inspanningsverplichting,  Client dient zich er van bewust te zijn, dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van haar/zijn eigen te leveren inspanning.


-De actuele tarieven staan vermeld op de website en zijn tevens zichtbaar in de praktijk. 1e consult 85,-  Vervolg-consult 75,- 
In overleg kan na 18 uur een afspraak worden ingepland. Hiervoor wordt 5,-extra in rekening worden gebracht. De therapeut heeft het recht de tarieven aan te passen.
-De cliënt betaalt de nota contant of direct via de bank-app, of indien afgesproken uiterlijk binnen 7 dagen na het consult per bankoverschrijving. De cliënt declareert zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar.
Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de mate waarin de ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.

-Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor niet tijdig (24 uur vooraf) afgezegde afspraken.

-De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Deze voert een licentiebeleid en de leden zijn onderworpen aan regels en normen, die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in een gedragscode. De leden zijn verplicht bijscholingen te volgen.

-Alle therapeuten van de LVNT staan geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht TCZ. De therapeute doet er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Indien cliënt ontevreden is of een klacht heeft, dan meldt cliënt dat eerst aan de therapeut.
Indien de therapeut en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Deze zal samen zoeken naar een passende oplossing.


                                                             *  *  *  *  *  *  *  *  *

PRIVACYBELEID:

-Voor een behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht, dat ik als therapeut een dossier aanleg. Het dossier bevat behalve de contactgegevens en gegevens die de cliënt mij zelf heeft verstrekt, ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling die worden genoteerd.
-De vertrouwelijkheid van deze gegevens is uiteraard belangrijk. Dat betekent dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
-De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk verplicht.
-Een klein deel van de gegevens uit het dossier (naam, adres, geboortedatum, datum consult) zal worden gebruikt voor het opstellen van de nota, zodat deze door de cliënt kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
-De gegevens uit het cliëntendossier kunnen, alleen met expliciete toestemming, eventueel gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar of in geanonimiseerde vorm tijdens collegiaal overleg.
-Indien nodig, zal ik van de gegevens gebruik maken (e-mailadres) om  gevraagde informatie, de nota, nieuws of uitnodiging toe te sturen.
-Ik respecteer uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


                                                             *  *  *  *  *  *  *  *  *