Voorwaarden & Beleid


Marja Rog - Natuurgeneeskundig therapeut BCZ®

De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor cliënten en therapeuten. Op basis van de wet WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.

Privacybeleid:
-Voor een behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht, dat ik als therapeut een dossier aanleg. Het dossier bevat behalve de contactgegevens en gegevens die de cliënt mij zelf heeft verstrekt, ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling die worden genoteerd.
-De vertrouwelijkheid van deze gegevens is uiteraard belangrijk. Dat betekent dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
-De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk verplicht.
-Een klein deel van de gegevens uit het dossier (naam, adres, geboortedatum, datum consult) zal worden gebruikt voor het opstellen van de nota, zodat deze door de cliënt kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
-De gegevens uit het cliëntendossier kunnen, alleen met expliciete toestemming, eventueel gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar of in geanonimiseerde vorm tijdens collegiaal overleg.
-Indien nodig, zal ik van de gegevens gebruik maken (e-mailadres) om  gevraagde informatie, de nota, nieuws of uitnodiging toe te sturen.
-Ik respecteer uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Algemene voorwaarden:

Werkwijze en nadere informatie staan vermeld op de website: www.marjarog.nl.  Mocht een en ander niet duidelijk zijn, dan kunt u hierover contact met me opnemen.

Er is geen sprake van een resultaatsverplichting door de therapeut, maar wel van een inspanningsverplichting,  Client dient zich er van bewust te zijn, dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van haar/zijn eigen te leveren inspanning.

De actuele tarieven staan vermeld op de website en zijn tevens zichtbaar in de praktijk. De therapeut heeft het recht de tarieven aan te passen. De cliënt betaalt de nota contant of direct via de bank-app, of indien afgesproken uiterlijk binnen 8 dagen na het consult per bankoverschrijving. De cliënt dient zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de mate waarin de ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor niet tijdig (24 uur vooraf) afgezegde afspraken.

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskunde (LVNG). Deze voert een licentiebeleid en de leden zijn onderworpen aan regels en normen, die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in een gedragscode. De leden zijn verplicht bijscholingen te volgen. Alle therapeuten van de LVNG staan geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht TCZ. De therapeute doet er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Indien cliënt ontevreden is of een klacht heeft, dan meldt cliënt dat eerst aan de therapeut.
Indien de therapeut en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de LVNG. Deze zal samen zoeken naar een passende oplossing.